Vaše dotazy

 decoding
MENU

Kde získám informace o členství v Autoklubu ČR?

Informace týkající se členství v AČR najdete na webových stránkách AČR www.autoklub.cz a zejména na speciálních webových stránkách AČR clenstvi.autoklub.cz.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, můžete je napsat na e-mail clenstvi@autoklub.cz nebo se osobně obrátit na pověřené zaměstnance AČR, tel. 222 898 201.

Základními předpisy upravujícími členství v AČR jsou Stanovy AČR a navazující vnitřní předpisy AČR.

Jaké jsou druhy členství v Autoklubu ČR?

Stanovy Autoklubu ČR určují čtyři druhy členství fyzických osob v Autoklubu ČR, a to:

a) členství klubové,
b) členství klubové individuální,
c) členství individuální,
d) členství týmové.

Jaký je rozdíl v jednotlivých druzích členství a jaké členství si mám vybrat?

Členství si vyberete podle toho, jak se podílíte na činnosti klubu a Autoklubu ČR, a to následovně:

a) členství klubové pro osoby, které chtějí být členem určitého klubu Autoklubu ČR
– člen využívá všechny výhody a benefity poskytované Autoklubem ČR,
– člen má dle Stanov Autoklubu ČR za předpokladu plné svéprávnosti právo volit a být volen do orgánů Autoklub ČR a orgánů klubu Autoklubu ČR, kterého je členem (s výjimkou specifikovanou ve Stanovách Autoklubu ČR), a hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami Autoklubu ČR rozhodovat o činnosti Autoklubu ČR a klubu Autoklubu ČR,
– členské příspěvky se také nemění, to znamená, že základní členský příspěvek činí 400 Kč, pro osoby do 18 let a osoby starší 60 let 200 Kč, držitelé průkazu ZTP 200 Kč.

b) členství klubové individuální pro osoby, které nechtějí být členem určitého klubu Autoklubu ČR, ale tento klub podporují a/nebo se podílí na činnosti klubu, zejména v oblasti organizace, pořádání a zabezpečení sportovních podniků a dalších akcí,
– člen využívá výhody a benefity poskytované Autoklubem ČR,
– člen není členem určitého klubu Autoklubu ČR, ale klub podporuje nebo se podílí na jeho činnosti (osoby podílející se na organizaci, pořádání a zabezpečení sportovních podniků, např. sportovní a traťový komisaři, techničtí delegáti, organizační pracovníci, zdravotníci),
– člen nemá právo volit a být volen do orgánů Autoklubu ČR a klubu Autoklubu ČR a hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami Autoklubu ČR rozhodovat o činnosti Autoklubu ČR a klubu Autoklubu ČR,
– členské příspěvky činí 200,- Kč.

c) členství individuální pro osoby, které nechtějí být členem žádného určitého klubu Autoklubu ČR, ale podporují Autoklub ČR a/nebo se podílí na činnosti Autoklubu ČR v jednotlivých oblastech,
– člen využívá výhody a benefity poskytované Autoklubu ČR,
– člen nemá právo volit a být volen do orgánů Autoklubu ČR a klubů Autoklubu ČR a hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami Autoklubu ČR rozhodovat o činnosti Autoklubu ČR a klubů Autoklubu ČR,
– členské příspěvky činí 200,- Kč.

d) členství týmové pro osoby, které jsou držiteli příslušných licencí, které jim Autoklub ČR vydává v rámci výkonu sportovních autorit.
– probíhá v rámci licenčního řízení,
– člen nemá právo volit a být volen do orgánů Autoklubu ČR a klubů Autoklubu ČR a hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami Autoklubu ČR rozhodovat o činnosti Autoklub ČR a klubů Autoklubu ČR

Jaké údaje musím vyplnit v přihlášce za člena Autoklubu ČR a proč v takovém rozsahu?

V přihlášce je nutné vyplnit všechny požadované údaje, jako je jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště.

AČR vyžaduje všechny tyto údaje z důvodu požadavků ze strany státních orgánů a zastřešujících spolků v oblasti sportu a tělovýchovy k účelu a v rozsahu nezbytném pro vedení jednotné databáze sportovců a členské základny jednotlivých spolků.

Přihlášku za člena AČR je nutné vyplnit a podepsat celou tak, aby v ní nebylo škrtáno.

Jaké výhody mně členství v Autoklubu ČR přinese?

Všem členům Autoklubu ČR, bez ohledu na typ členství, budou poskytovány výhody a benefity, které najdete na těchto webových stránkách v sekci Výhody členství.

Co mám udělat, abych se stal členem Autoklubu ČR?

Konkrétní postup se odvíjí od jednotlivých druhů členství, a to:

a) Členství prostřednictvím klubu Autoklubu ČR – členství klubové a členství klubové individuální
– obraťte se na předsedu klubu, jehož jste členem (členství klubové) nebo, který podporujete, příp. se podílíte na jeho činnosti (členství klubové individuální),
– vyplňte přihlášku za člena Autoklubu ČR a předejte ji předsedovi klubu,
– zaplaťte členský příspěvek,
– předseda klubu poté doručí souhrnnou objednávku o vystavení průkazů (členských legitimací) na Autoklub ČR nebo vyplní objednávku on-line v informačním systému
– bude Vám doručen průkaz (členská legitimace) Autoklubu ČR.

b) Členství bez klubu – členství individuální a členství týmové
členství individuální
– vyplňte a autorizujte přihlášku za člena Autoklubu ČR na webových stránkách clenstvi.autokub.cz (on-line formulář)
– zaplaťte členský příspěvek,
– průkazy (členské legitimace) vám budou odeslány poštou na vaše náklady nebo si je můžete zdarma vyzvednout v sídle Autoklubu ČR.

členství týmové
– je součástí licenčního řízení,
– vyplňte žádost o příslušnou licenci Autoklubu ČR (MS Autoklubu ČR, AS Autoklubu ČR),
– uveďte, že chcete být členem Autoklubu ČR v rámci členství týmového,
– obdržíte průkaz (členskou legitimaci) Autoklubu ČR.

Musím každý rok vyplňovat přihlášku za člena Autoklubu ČR?

Nemusíte, pokud se u vás nezmění údaje, které jste vyplnili v poslední přihlášce (např. bydliště nebo funkce, kterou vykonáváte).

V případě, že budete chtít být členem Autoklubu ČR v rámci členství individuálního i další kalendářní rok, bude stačit přihlásit se do Portálu a zaplatit členský příspěvek.

V případě členství klubového a klubového individuálního se obrátíte na předsedu klubu Autoklubu ČR a zaplatíte členský příspěvek. Přesný postup bude vždy včas zveřejněn.

Můžu být členem Autoklubu ČR v několika klubech Autoklubu ČR?

Člen Autoklubu ČR může být členem v několika klubech Autoklubu ČR.

Člen Autoklubu ČR v rámci členství klubového, však může být statutárním orgánem, členem výboru nebo revizní komise (revizorem) pouze v jednom klubu Autoklubu ČR.

Můžu být členem Autoklubu ČR a současně i jiného spolku, např. atletického nebo fotbalového?

Členové Autoklubu ČR mohou být současně i členy jednoho či více jiných spolků v oblasti sportu a tělovýchovy (hokej, fotbal, golf, atletika, potápění atd.).

Ve Stanovách Autoklubu ČR je pouze výjimka z práv a povinností pro členy Autoklubu ČR v rámci členství klubového, kteří jsou současně členy jiného spolku či pobočného spolku činného v oblasti motorismu nebo motoristického sportu na území České republiky, a to se stejným či obdobným předmětem činnosti jako Autoklub ČR. Tato výjimka byla i v dosavadních Stanovách Autoklubu ČR.

Co je to členská legitimace Autoklubu ČR a k čemu ji můžu používat?

Fyzické osobě, která se po splnění podmínek dle Stanov stane členem Autoklubu ČR, je vystavena členská legitimace ve formě průkazu. Jedná se o specifický průkaz, na který je navázán program poskytovaných výhod a benefitů a platí na území České republiky.

Členskou legitimací člen Autoklubu ČR dokládá své členství a tato legitimace současně umožňuje čerpat výhody a benefity.

Jak dlouho členská legitimace platí?

Platí 365 dní od zaplacení členského příspěvku.

Není mně ještě 18 let, můžu být členem Autoklubu ČR?

Ano.

Omezení je ve Stanovách Autoklubu ČR pouze pro práva členů Autoklubu ČR v rámci členství klubového, které nejsou plně svéprávní (to je, že nenabyli zletilosti, tedy 18 let) a to, že nemohou volit a být volen do orgánů Autoklubu ČR a klubu, jehož jsou členy a hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami Autoklubu ČR rozhodovat o činnosti Autoklubu ČR a klubu.

Co je to seznam členů a je seznam zveřejněn nebo jinak přístupný?

Autoklub ČR vede seznam svých členů v elektronické podobě. Seznam členů je neveřejný a není zpřístupněn, s výjimkou jeho zpřístupnění v souladu s příslušnými právními předpisy nebo v odůvodněných případech na základě rozhodnutí Prezídia Autoklubu ČR.

Mám licenci vydanou odděleními motocyklového nebo automobilového sportu Autoklubu ČR, stávám se tak členem Autoklubu ČR?

Ano, v případě, že v rámci licenčního řízení uvedete, že chcete být členem Autoklubu ČR v rámci členství týmového.

Jsou chráněny moje osobní údaje?

Ano, samozřejmě.

Autoklub ČR zpracovává osobní údaje členů Autoklubu ČR v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.